Skip to main content

Table 1 Average value of key variables

From: Where is the grass greener? A micro-founded model of migration with application to Guangdong

      Late   Single   City size
   Real Wu Real Wr Urban marriage K/P(1000 female Population (million
City NM/P (yuan) (yuan) Hukou/P rate(%) yuan) (million) (million) m squ)
Guangzhou1 0.0056 1.49 0.84 0.61 78.51 7.11 1.90 6.4 7.26
Shenzhen2 0.0252 1.62 0.62 0.74 82.21 36.55 0.22 0.94 2.05
Zhuhai3 0.0150 1.56 0.80 0.61 81.96 20.96 0.17 0.61 1.65
Shaoguan5 −0.0010 1.20 0.90 0.34 75.20 2.03 0.93 2.9 18.38
Heyuan6 0.0025 1.28 0.83 0.18 60.72 0.61 0.97 2.9 15.48
Meizhou7 −0.0003 1.29 1.05 0.17 45.20 0.78 1.39 4.6 15.93
Huizhou8 0.0064 1.31 0.81 0.30 75.67 4.47 0.81 2.5 10.66
Shanwei9 0.0036 1.40 0.93 0.23 68.16 0.60 0.78 2.5 5.17
Dongguan10 0.0015 1.34 0.62 0.25 73.78 10.27 0.47 1.4 2.47
Zhongshan11 0.0025 1.44 0.70 0.28 76.07 6.48 0.37 1.2 1.80
Jiangmen12 0.0008 1.31 0.86 0.33 79.48 3.57 1.12 3.7 9.44
Foshan13 0.0048 1.41 0.94 0.41 72.93 8.48 0.95 3.1 3.87
Yangjiang14 −0.0008 1.36 1.05 0.24 68.51 0.68 0.71 2.4 7.81
Zhanjiang15 0.0017 1.14 0.83 0.22 76.11 1.24 1.91 6 12.49
Maoming16 0.0008 1.25 1.12 0.16 64.32 0.95 1.74 5.7 11.45
Qingyuan18 −0.0002 1.24 0.74 0.18 68.91 0.93 1.17 3.6 19.02
Mergedcity22 0.0004 1.37 0.88 0.23 72.36 1.88 3.44 11 10.28
Mergedcity23 0.0007 1.37 0.96 0.24 57.39 1.59 1.82 5.9 22.84